Stadgar för Håtövikens samfällighetsförening GA:23.

Senaste stämman (ej klar)

Handlingarna för varje år består av en PDF-fil.

Förrättningsprotokoll från samfällighetens bildande 2012