Bryggpolicy för Håtövikens Tomtägareförening

Bryggkommittén

Befintliga bryggor på området 2016-04-16, reviderad 2019-09-02
Allmänna Bryggor som Tomtägareföreningen ansvarar för:
Stora Långhalsbryggan
Nya Stora Långhalsbryggan(Ersätter Lilla Långhalsbryggan)
Telefonbryggan
Västerängsbryggan
Badbryggan vid Stenbadet
Badbryggan vid Midsommarängen

Privata bryggor som ägaren ansvarar för: 

Brygga                                      Ansvarig Tomtnr
Brygga vid Västerängsudden Carl Svärd 2:25
Första bryggan till vänster om badet vid Telefonbryggan Klas Bjurström 2:68
Andra bryggan till vänster om badet vid Telefonbryggan Emelie Adenlöf 2:66
Björn Danielsson 2:67
En brygga till vänster om midsommarängen Bertil Strandell 2:65
En brygga innan Udden Thomas Rosén 2:51
Långhalsen Magnus Wallén 2:64
En brygga till vänster om sk Hundbadet Gösta Carlestam 2:55

Syfte och Mål
Håtövikens tomtägarförening äger och sköter gemensamt ett antal bryggor för båtar och bad. Förutom gemensamma bryggor finns på föreningens mark sedan länge ett mindre antal bryggor som betraktats som ”privata”. Det inte är rimligt att kräva rivning av dessa bryggor, däremot så måste föreningen se till att befintliga bryggor underhålls och att inga ytterligare ”privata” bryggor anläggs.

Syftet med denna policy är att tydliggöra föreningens och enskilda medlemmars ansvar för bryggorna idag och i framtiden, samt att se till att hela vikens strandlinje och vatten hålls tillgängliga för alla medlemmar. Allmänna och privata bryggor ska hålla likvärdig standard.
Några nya privata bryggor får ej anläggas.

Ägandet
Ägandefrågan för de privata bryggorna måste anses som ett delat ägandeskap där den fysiska bryggan ägs av den som byggt/köpt bryggan emedan marken och vattnet vid stranden där bryggan är anlagd tillhör Tomtägareföreningen.
Vid försäljning av fastigheten får inte den anlagda privata bryggan ingå i prospekt vid försäljning. Inför en försäljning av fastighet är medlemmen/säljaren skyldig att kontakta styrelsen för en diskussion om åtgärd för bryggan. Styrelsen ska därefter bestämma vad som ska göras med platsen där bryggan ligger, om bryggan ska rivas, tas bort eller övergå till Tomtägareföreningen.

Ansvar
Att det uppstått ”privata” bryggor är ett ansvar för hela föreningen.
För de allmänna bryggornas skötsel ansvarar föreningen genom bryggcheferna.
För de ”privata” bryggornas skötsel, ansvarar de som byggt/köpt bryggan.
Skicket på de ”privata” bryggorna måste hålla god standard för att minimera eventuella personskador. Om de privata bryggorna inte underhålls tillräckligt får styrelsen fatta beslut om att aktuell åtgärd för bryggan. Styrelsen kan komma att debitera ägaren kostnaden för åtgärd.

Gemensamt
Eftersom bryggan ligger på föreningens gemensamma mark betyder det att alla bryggor får beträdas.
Däremot så kan bara de som anlagt en ”privat” brygga angöra båtar vid denna.
Området runt de ”privata” bryggorna får inte markeras på så sätt att man kan uppfatta området som privat. De bänkar och ev. andra installationer som finns idag är allmänna och ska inte uppfattas som privata. I görligaste mån ska området på och runt ”privata” bryggor liknas vi de allmänna bryggorna. Arbetsgruppen föreslår att inga ytterligare bryggor eller tillbyggnader på eller runt de ”privata” bryggorna får göras, utan att det fattas styrelsebeslut om detta.

Tomtägarföreningen tillhandahåller en båtplats till varje tomt.
Båtplatsens bredd ska vara anpassad till båten. Om båtar behöver båtplats bredare än 2 ½ m kan de ges båtplats om det finns plats och om bryggorna tål detta. Om inte får båtägaren hitta andra lösningar för sin båt som inte står i strid med tomtägarföreningens beslut. Om en båt är bredare än 2 ½ m och erhåller en plats ska avgiften betalas i paritet med hur många platser >2,5m som används. (Korrigerat till 2m efter årsmötesbeslut 2016)

Alla som har en båt vid någon brygga betalar för båtplats oavsett om man lägger den vid allmän eller ”privat” brygga.

Uppläggning av båtar på strand får inte göras under tiden 15/6 – 15/9.
Stranden är allas och den ska vara framkomlig och kunna njutas av alla.
Undantag för detta är kanoter och ev. jollar som ska användas för att komma ut till båt som ligger på svaj.
Båtar får ej ligga förankrade vid någon brygga under vintertid.

För de med båt vid Telefonbryggan ansvarar respektive båtplatsägare för att Y-bommar tas upp och läggs i. Y-bommar för Telefonbryggan läggs efter upptagning på avsedd ställning.

Avanmälan om båtplats ska ske till Bryggchefen senast den sista april, om så inte skett kommer platsen att debiteras.

Den som önskar lägga ut boj och ha båt på svaj kan göra det efter förfrågan och beslut från styrelsen. Styrelsen anvisar plats. Båtägare med båt på svaj ska erlägga båtplatsavgift till tomtägareföreningen.

Uthyrning av ledig båtplats till utomstående kan ske om styrelsen fattar beslut efter förfrågan. Styrelsen beslutar även om hyresavgiftens belopp. Avgift ska erläggas årsvis och i förskott.