Vid årsmötet den 19 maj 2012 antogs regler för allmänningarnas skötsel. Här slås fast att föreningen har en lag- och stadgeenlig skyldighet att vårda och sköta dessa. På grund av förändrade förhållanden i omvärlden har Håtövikens tomtägareförening  en delvis ny roll att uppfylla och utveckla  i framtiden. Denna föreslagna praktika utgår från en övergripande målsättning om ett bevarande.

Arbetsgrupper för skötsel av allmänningar

Håtövikens allmänningar – REGLER

Håtövikens praktika

Skötselplan för våra ängar inkl. karta i A4 format

Råd för skötsel av skog- och buskbeväxta uddar och holmar

Karta över våra ängar och skötselområden. Stor skala.

Synpunkter och förslag

All trädfällning på allmänningar kräver styrelsebeslut.

Ansökan om trädfällning


Arbetsdagar på allmänningar
Allmänningarna sköts under arbetsdagarna som annonseras på förstasidan.