Stadgar för Håtövikens tomtägareförening.

§1 Namn
Föreningens namn (firma) är Håtövikens tomtägareförening. Föreningen är en ideell förening.

§2 Ändamål
Föreningen skall bevaka medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen, ansvara för skötseln av den föreningsägda egendomen och befrämja åtgärder för medlemmarnas gemensamma trivsel.

§3 Medlemmar
Föreningens medlemmar är de lagfarna ägarna till fastigheter som avstyckats från stamfastigheten Håtö 2:5 i Norrtälje kommun. Med lagfart jämställs att inneha handlingar som berättigar till lagfart. Om en fastighet samägs, föreligger skyldighet att till föreningen anmäla av vilka fastigheten samägs samt vem som är ansvarig kontaktperson. Om någon är ägare till flera fastigheter inom området, gäller ovanstående per fastighet.

§4 Medlems förpliktelser
Medlemskap i föreningen medför att från den dag köpeavtal undertecknats skall medlemmen följa stadgarna och övriga av föreningsstämma eller styrelse fattade beslut och ingångna överenskommelser.

§5 Överlåtelse av fastighet
Om medlems fastighet övergår i annans ägo, är den nye ägaren skyldig att ingå som medlem i tomtägareföreningen. Det åligger den förre medlemmen att informera den nye ägaren om detta, samt att informera styrelsen om överlåtelsen. Datum för köpeavtalets undertecknande gäller som datum för utträde och inträde i föreningen. Av medlem inbetalda avgifter kvarstår hos föreningen till förmån för den nye ägaren.

§6 Avgifter
Avgifter till föreningen utgörs av årsavgifter och extra avgifter. På årsmötet bestäms årsavgiftens storlek samt senaste inbetalningsdag. Extra avgifter må beslutas på årsmöte eller annan föreningsstämma.

§7 Obetalda avgifter
Om medlem inte inom föreskriven tid betalar fastställda avgifter till föreningen har styrelsen rätt att efter två påminnelser anlita inkassoföretag för indrivning.

§8 Stadgar
Dessa stadgar skall finnas på föreningens hemsida.

§9 Styrelsens organisation
Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Till styrelseledamot eller suppleant kan, förutom medlem, väljas även make eller sambo till medlem. Styrelsens ordförande väljs på årsstämma med en mandattid på ett år. Mandattiden är två år för övriga ledamöter och ett år för suppleanter.

§10 Styrelsens arbetsordning
Vid konstituerande möte utser utser styrelsen inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt tre firmatecknare, varav två i förening tecknar föreningens firma. Styrelsen skall föra en medlemsförteckning som årligen tillställes medlemmarna. Föreningens likvida medel placeras hos penninginrättning med bankoktroj. Stadgar för Håtövikens tomtägareförening.

§11 Styrelsens beslutförhet
Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Mötesprotokoll upprättas vid varje möte. Om inga reservationer noterats, anses styrelsen ha fattat beslut enhälligt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§12 Styrelsemöte
Styrelsemöte skall ske närhelst ordföranden eller två ledamöter begär det. Till sådant möte skall samtliga ledamöter vara kallade.

§13 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsstämman en revisor och en revisorssuppleant, vardera med en mandattid på två år.

§14 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Bokslut skall vara upprättat senast 15 mars påföljande år, varefter revisor har en månad på sig att granska räkenskaperna, styrelsens förvaltningsberättelse och andra handlingar som behövs för att kunna avge revisionsberättelse. Efter revision upprättas revisionsberättelse. Innan anmärkning framställs, skall styrelsen beredas tillfälle att avge yttrande i saken.

§15 Årsmöte
Årsmöte (ordinarie föreningsstämma) skall hållas en gång om året, dock senast 1 juli. Det åligger styrelsen att utse en för ändamålet väl lämpad plats. Vid årsmötet skall följande ärenden finnas på dagordningen:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Fastställande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst
5. Val av två justeringsmän, vilka också utses till rösträknare
6. Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning
7. Revisors berättelse
8. Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat
9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Fastställande av arvoden, enligt förslag i kallelsen till årsmötet
11. Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till årsmötet
12. Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter
13. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor, revisorssuppleant och valberedning
14. Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

§16 Extra föreningsstämma
Utlysande av extra föreningsstämma skall ske om styrelsen eller revisor så påfordrar. Även så kan minst tio medlemmar i en skrivelse till styrelsen, med angivande av ärendet som skall behandlas, begära extra föreningsstämma.

§17 Kommunikation med medlemmarna
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmar må ske med brev eller e-post. Kallelse till föreningsstämma skall ske senast två veckor innan stämman. I kallelse till årsstämma skall bifogas eventuella motioner jämte styrelsens yttrande över dessa samt valberedningens förslag. Stadgar för Håtövikens tomtägareförening.

§18 Valberedning
På årsmötet utses en valberedning, bestående av tre personer. Mandattiden är ett år.

§19 Rösträtt
På föreningsstämma representeras varje fastighet av en röst. Medlem kan utfärda fullmakt för röstning till annan medlem. Varje stämmodeltagare kan bruka högst en fullmakt. Befullmäktigat ombud skall innan stämmans början överlämna daterad fullmakt till styrelsen.

§20 Röstning vid föreningsstämma
Vid röstning avgörs ärenden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Omröstning sker öppet, men kan om så påkallas ske med röstsedlar i sluten votering.

§21 Motionsrätt
Skriftliga förslag och motioner, avsedda att behandlas på föreningsstämma, skall vara styrelsen tillhanda senast första april.

§22 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma.

§23 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs fyra femtedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma.

§24 Likvidation
För såvitt upplösning och därtill hörande likvidation beslutats enligt §23 skall föreningens kvarvarande tillgångar tillfalla det ändamål som den sista föreningsstämman beslutar.

 §25 Lagen om ekonomiska föreningar
Frågor som inte regleras i dessa stadgar regleras i lagen om ekonomiska föreningar.

 Dessa stadgar fastställdes på föreningsstämma 2017.06.04 och extra föreningsstämma 2017.10.07.